– کاغذ روزنامهNews Print): کاغذ روزنامه از خمیر مکانیکی ، که مقداری خمیر شیمیایی نیز در آن

در بین النهرین از لوحه های گلی، در مصر (1838 ق.م) از پاپـیروس، در چین

فرایند تولید کاغذ از این قرار است:الیاف سلولزی را در آب می‌گذارند تا رطوبت را

gfwwtgwg