آدرس: 

اصفهان ، شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی 4 شرقی، پلاک 40

 تلفن: 

031-45244505-8

فکس: 

031-45246053